Rijkenderoos Privacystatement volgens de wet AVG

Noodzaak
Rijkenderoos verzamelt persoonsgegevens slechts voor zover dit noodzakelijk is om haar doeleinden te verwezenlijken. Op het moment dat er geen grondslag meer bestaat voor het verwerken van persoonsgegevens, zal Rijkenderoos deze gegevens verwijderen, tenzij er wettelijke bepalingen zijn die anders bepalen.

Beveiligingsmaatregelen
Rijkenderoos heeft passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen en draagt zorg voor het creëren van privacy-bewustzijn onder eventuele andere personen die uw persoonsgegevens verwerken.

Bewaartermijnen
Rijkenderoos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. Na afloop van het termijn zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwijderd.

Meer informatie?
Neem dan hier contact op.